BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

  Ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  Thông tin người bệnh  Thông tin người báo cáo  Ghi chú

  1. Tổn thương nhẹ: là tổn thương tự hồi phục hoặc không cần can thiệp điều trị.
  2. Tổn thương trung bình: là tổn thương đòi hỏi can thiệp điều trị, kéo dài thời gian nằm viện, ảnh hưởng đến chức năng lâu dài.
  3. Tổn thương nặng: là tổn thương đòi hỏi phải cấp cứu hoặc can thiệp điều trị lớn, gây mất chức năng vĩnh viễn hoặc gây tử vong.